Droga do rejestracji wzoru przemysłowego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na wniosek zainteresowanego. Zgłaszający nie tylko musi przedstawić w Urzędzie Patentowym swój wytwór, ale również spełnić określone wymogi formalne.

Minimalne wymogi, które muszą być spełnione, aby dany wzór został zarejestrowany to:

  • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia, oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
  • ilustracja wzoru przemysłowego.

Oprócz elementów przedstawionych powyżej, zgłaszający wskazuje w podaniu podstawowe informacje na temat własnej osoby i stosunków związanych z danym wzorem, np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, dane osobowe twórcy wzoru.

Przystępując do zgłoszenia wzoru przemysłowego należałoby przede wszystkim dokładnie określić co chcemy chronić i w jaki sposób. Oczywistym jest, że ilustracja wzoru, którą zamieścimy w zgłoszeniu będzie kluczowa dla określenia zakresu ochrony. Dlatego tak ważne jest, aby powyższa ilustracja odzwierciedlała najważniejsze cechy wzoru takie jak kolor, faktura czy ułożenie. Dodatkowy opis wzoru może mieć charakter pomocniczy, jednakże w przypadku rozbieżności decydujące znaczenie ma sama postać wzoru. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w ramach rejestracji materiałów, sugeruje się załączenie dodatkowych elementów, np. próbki materiału włókienniczego.

Przykładowe ilustracje zarejestrowanych wzorów przemysłowych prezentują się następująco:

Rp.22937

(http://regservds.uprp.pl/register/application?number=Wp.24702)

Rp.24770

(http://regservds.uprp.pl/register/application?number=Wp.26724)

 

 

Rp.24622

(http://regservds.uprp.pl/register/application?number=Wp.26708)

Zależnie od charakteru wzoru, jak również takich czynników jak sposób i forma zgłoszenia, wymagane będą dodatkowe elementy zgłoszenia jak np. pełnomocnictwo, dowód pierwszeństwa (dowód potwierdzający zgłoszenie wzoru we wskazanym państwie lub dowód wystawienia na wystawie) czy inne dowody uprawnienia do używania danego wzoru. Jednakże są to jedynie opcjonalne elementy zgłoszenia wzoru, zależne od konkretnej sytuacji.

Na marginesie należy również wskazać, iż jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne. Co oznacza, że w jednym zgłoszeniu możemy zgłosić różne odmiany wzoru, które posiadają przynajmniej jedną istotną cechę wspólną. Przy czym powyższe nie obejmuje kompletów wytworów, takich jak komplety mebli, które stanowią zgłoszenie jednego wzoru składającego się z różnych elementów.

Przykładowo zarejestrowane w ramach jednego zgłoszenia mogą być etykiety produktów mające wspólne cechy istotne:

Rp.12412

(http://regservds.uprp.pl/register/application?number=Wp.10129)

Po wypełnieniu i zgromadzeniu wszelkich potrzebnych dokumentów, zgłoszenia dokonujemy osobiście w Urzędzie Patentowym RP, za pośrednictwem poczty, telefaksu lub w systemie online. Następnie urząd wezwie nas do uiszczenia opłaty za zgłoszenie w kwocie 300,00 zł w terminie 1 miesiąca.

W przypadku gdy zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo, Urząd Patentowy wydaje decyzję warunkową o udzieleniu prawa z rejestracji. Wraz z doręczeniem powyższej decyzji urząd wzywa do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony (150,00 zł) oraz opłaty za publikację informacji o udzieleniu prawa w Wiadomościach Urzędu Patentowego (70 zł) w terminie 3 miesięcy. Należy pamiętać, iż od wpłaty kwoty za pierwszy okres ochronny zależne jest późniejsze udzielenie prawa z rejestracji.

Ochrona wzoru przemysłowego wyznaczana jest na datę dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, tj. od dnia, w którym zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.


Autor: Agata Stachowiak, prawnik

KONDRAT i Partnerzy  biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.pixabay.com