Definicja wzoru przemysłowego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest kolejną z kategorii rejestrowalnych praw wyłącznych należących do grupy praw własności przemysłowej. Wzór przemysłowy swoim zakresem obejmuje nową i odznaczającą się tzw. indywidualnym charakterem postać wytworu lub jego części (co bardzo skrótowo można określić, jako gotowe przedmioty), która została nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Taka też jest definicja ustawowa wzoru przemysłowego wskazana w art. 102 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej i każdy wytwór chcący pretendować do ochrony prawnej wynikającej z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego musi się tymi cechami charakteryzować.

Odnosząc się pokrótce do w.w. cech wzoru przemysłowego za wzór nowy uważa się taki wytwór, który nie jest znany osobom, które zajmują się zawodowo daną dziedziną, której taki wytwór dotyczy. Nowość wzoru odnieść należy do nowości wzoru w skali światowej – produkt musi być czymś zupełnie nowym w skali całego świata. Dokonując porównania dwóch wytworów i oceniając, czy jeden z nich jest nowy na tle drugiego należy analizować je pod kątem ich ewentualnej identyczności. Ewentualne różnice występujące między nimi muszą być nieistotne i nie mogą być związane z ważnymi cechami wzorów przemysłowych.

Z kolei Indywidualny charakter wzoru to pewna „oryginalność” wytworu. O tym czy wzór przemysłowy posiada indywidualny charakter, decyduje odbiór wytworu jako całości odróżniającej go poprzez właściwe mu wiodące cechy od innych wzorów.

Nie każdy jednak wytwór może zostać poddany ochronie w oparciu o wzór przemysłowy. Wyłączone spod ochrony prawnej są takie wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Za takie wzory przemysłowe uznać można wzory narzędzi tortur, a nawet rodzajów broni. Ogólnie można stwierdzić, że wzór przemysłowy nie może mieć kształtu lub nieść za sobą treści o charakterze wulgarnym, rasistowskim, czy obraźliwym.

Prawa z rejestracji wzoru przemysłowego udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia. Okres ten jest podzielony na 5 letnie okresy ochrony. Po upływie tego okresu ochrona wzoru przemysłowego całkowicie wygasa i nie jest możliwe jej przedłużenie na dalszy oznaczony okres. Uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego daje jego właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy.


 Autor: Andrzej Przytuła, adwokat

KONDRAT i Partnerzy  biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.pixabay.com