Wspólne cechy i przesłanki ochrony zarejestrowanego i niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego

Według treści rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (art. 1 ust. 2) wzór wspólnotowy jest chroniony, jako:

  1. a) niezarejestrowany wzór wspólnotowy – wtedy, jeżeli został on udostępniany publicznie w sposób przewidziany w rozporządzeniu;
  2. b) zarejestrowany wzór wspólnotowy – wtedy jeżeli został zarejestrowany w sposób przewidziany w rozporządzeniu.

Przepisy rozporządzenia przewidują zatem ochronę produktów w oparciu o 2 wyżej wskazane rodzaje wzorów wspólnotowych. Niezależnie od różnic dotyczących zakresu samej ich ochrony istnieje wiele podobieństw związanych z cechami wzorów i przesłankami ich ochrony, do których należą:

– jednolity charakter wzorów – zasięg ich ochrony jest jednakowy w całej UE; oba rodzaje wzorów mogą być przeniesione, mogą być przedmiotem zrzeczenia się, mogą być przedmiotem decyzji stwierdzającej ich nieważność oraz może zostać orzeczone zakazanie korzystania z nich tylko na całym obszarze UE,

– cecha nowości wzoru w skali światowej, (szerzej na ten temat: Definicja wzoru przemysłowego),

– cecha indywidualnego charakteru wzoru, (szerzej na ten temat: Definicja wzoru przemysłowego),

– jurysdykcja miejscowa i rzeczowa w sprawach o ochronę bądź unieważnienie wzoru wspólnotowego – zgodnie z art. 80 rozrządzenia każde państwo członkowskie wyznacza na swoich terytoriach sądy krajowe działające, jako sądy pierwszej i drugiej instancji (sądy w sprawach wzorów wspólnotowych), które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia, tj. sprawują jurysdykcję
w sprawie naruszenia i ważności wzorów wspólnotowych; sądy te mają wyłączną właściwość w przypadku powództw o naruszenie wzoru wspólnotowego, powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego oraz powództw o unieważnienie wzoru wspólnotowego; w Polsce sądem właściwym dla tego rodzaju spraw jest Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa,

– środki i sankcje w postępowaniu o naruszenie wzoru wspólnotowego –  w przypadku naruszenia wzoru wspólnotowego (zarejestrowanego i niezarejestrowanego) stosuje się środki i sankcje a) zabraniające pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru wspólnotowego, b) zajęcia podrobionych produktów, c) zajęcia materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział, do jakich celów były one użyte, lub było to oczywiste w określonych okolicznościach, d) pozwalające na nałożenie innych sankcji przewidzianych przepisami prawa państwa członkowskiego, tj. np. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.


 Autor: Andrzej Przytuła, adwokat

KONDRAT i Partnerzy  biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.pixabay.com