Opłaty urzędowe ze ochronę wspólnotowego wzoru przemysłowego

Opłaty urzędowe za ochronę wspólnotowych wzorów przemysłowych (ang. Registered Community Design, skrót: RCD) uregulowane zostały przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2246/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej w odniesieniu do rejestracji wzorów wspólnotowych. Zgodnie z jego treścią występuje tutaj jedna opłata za zgłoszenie i rejestrację wzoru przemysłowego. Opłata ta dla jednego wzoru przemysłowego wynosi 350 EUR, przy czym opłata ta rozbita jest na właściwą opłatę za rejestrację (230 EUR) oraz opłatę za publikację (120 EUR) o rejestracji wzoru przemysłowego. Pamiętać bowiem należy, iż z ujawnieniem rejestracji wzoru przemysłowego możemy poczekać i odroczyć jego ujawnienie o 18 miesięcy. W takiej sytuacji nie ma konieczności uiszczenia opłaty za publikację.  Istnieje natomiast konieczność uiszczenia opłaty za odroczenie publikacji w wysokości 20 EUR (w niektórych przypadkach, za zgłoszenie większej ilości wzorów- 10 EUR.

Wspólnotowy system rejestracji wzorów premiuje dokonywanie wielu zgłoszeń wzorów w ramach jednego zgłoszenia podstawowego, tj. w jednym formularzu zgłoszenia istnieje możliwość zgłoszenia wielu wzorów przemysłowych, przy czym przepisy przewidują tutaj niższe opłaty za każdy wzór od 2go do 10go i więcej niż 11. wzorów. Opłata za 1 wzór to kwota 350 EUR. Z kolei za każdy wzór od 2go do 10go opłata wynosi 175 EUR, a za każdy powyżej 11go – 80 EUR.

Biorąc pod uwagę opłaty okresowe za utrzymanie ochrony wzoru wspólnotowego to również 25-letni okres ochrony podzielony są na 5-letnie okresy, przy czym, jak już zostało wyżej wspomniane ww. opłaty za zgłoszenie i rejestrację obejmują już pierwszy okres ochrony wzoru obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony wzoru. Opłata za koleiny okres przedłużenia ważności wzoru to 90 EUR, za kolejny okres przedłużenia ważności wzoru to 120 EUR. Dwa ostatnie okresy ochrony wzoru wspólnotowego kosztują odpowiednio 150 EUR i 180 EUR


 Autor: Andrzej Przytuła, adwokat

KONDRAT i Partnerzy  biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.pixabay.com