Opłaty urzędowe ze ochronę krajowego wzoru przemysłowego

Zarówno zgłoszenie wzoru przemysłowego, jak również późniejsze okresowe utrzymanie ochrony wzoru wymaga uiszczenia odpowiednich opłat urzędowych na rzecz właściwego urzędu. Wysokość opłat uiszczanych na rzecz Urzędu Patentowego została ustalona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000), zmienionego rozporządzeniem z dnia 8 września 2016 r., które weszło w życie 14 października 2016 r. Wskazana tutaj nowelizacja przepisów
o opłatach urzędowych w wielu aspektach obniża wcześniej obowiązujące stawki. Niezmienna pozostała opłata urzędowa za zgłoszenie wzoru przemysłowego, która wynosi obecnie 300 zł. Opłatę tą należy uiścić w ciągu 1 miesiąca od wezwania Urzędu Patentowego do uiszczenia tej opłaty po doręczeniu przez Urząd potwierdzenia zgłoszenia wzoru przemysłowego wraz ze wskazanym wezwaniem. Istnieje możliwość odroczenia wskazanej opłaty urzędowej o co najmniej 1 miesiąc od upływu terminu na uiszczenie opłaty za zgłoszenie. Wniosek o odroczenie opłaty urzędowej za zgłoszenie wzoru przemysłowego należy złożyć przed upływem terminu do uiszczenie tej opłaty. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 60 zł.

Kolejne opłaty urzędowe dotyczą już okresów ochrony wzorów przemysłowych. Maksymalny czas trwania ochrony wzoru przemysłowego to 25 lat, przy czym okres ten jest podzielony na 5 okresów po 5 lat każdy. Opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony wzoru wynosi 150 zł. Z kolei opłata za drugi okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 6., 7., 8., 9. i 10. rok ochrony wynosi 250 zł. Opłata za trzeci okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 11., 12., 13., 14. i 15. rok ochrony wynosi 500 zł.  Z kolei opłata za czwarty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 16., 17., 18., 19. i 20. rok ochrony wynosi  1000 zł, a za piąty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 21., 22., 23., 24. i 25. rok ochrony wynosi 2000 zł.

Nie ma konieczności utrzymywania ochrony wzoru przemysłowego przez pełne 25 lat. Po każdym upływie 5-letniego okresu ochrony istnieje możliwość rezygnacji z ochrony wzoru i nieprzedłużania jego dalszej ochrony.

Wspomniana wyżej zmiana rozporządzenia z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat za ochronę wzorów przemysłowych przewiduje znaczne obniżenie stawek w porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, miejscami nawet o ok. 200-300%. Dla przykładu obecnie za drugi okres ochrony wzoru (obejmujący 6., 7., 8., 9. i 10. rok ochrony) obowiązuje opłata w wysokości 250 zł, podczas gdy poprzednia stawka to 1000 zł. Również za trzeci okres ochrony opłata z 2000 zł została obniżona do 500 zł. Tak rygorystyczna zmiana związana jest głównie z próbą zwiększenia konkurencyjności wśród polskich przedsiębiorców polskiego systemu ochrony wzorów. Przedsiębiorcy ci częściej korzystają z systemu ochrony wzorów wspólnotowych, w którym opłaty, procedura zgłoszenia i zakres ochrony jest o wiele korzystniej ukształtowany (patrz. Opłaty urzędowe ze ochronę wspólnotowego wzoru przemysłowego).


 Autor: Andrzej Przytuła, adwokat

KONDRAT i Partnerzy  biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.pixabay.com